Etiske retningslinjer IGLOW COSMETICS AS

1 Innledning

 

Det er viktig for IGLOW COSMETICS AS å ha en ansvarsfull forretningspraksis som respekterer menneskerettigheter, arbeidstakerbeskyttelse, miljøet og korrupsjonsbekjempelse.

IGLOW COSMETICS AS krever derfor at sine leverandører og forretningspartnere følger bestemmelsene som er angitt i dette dokumentet. Leverandørene og forretningspartnerne må også sørge for at alle underentreprenører i leverandørkjeden følger reglene i dette dokumentet.

 

2 Krav til kjedebetingelser

 

2.1 Arbeidsforhold

 

 

2.1.1 Tvungen og påbudt arbeid (ILO-konvensjoner nr. 29 og 105)

 

Det skal ikke være noe tvunget, pantsatt eller ufrivillig fengselsarbeid.

Arbeidere skal ikke kreves å stille inn depositum eller identitetspapirer hos sin arbeidsgiver, og skal være fritt vilt å forlate arbeidsgiveren etter rimelig varsel.

 

 

2.1.2 Frihet til å danne foreninger og retten til kollektiv forhandling (ILO-konvensjoner nr. 87, 98, 135 og 154)

 

Arbeidere, uten forskjellsbehandling, skal ha rett til å delta eller danne fagforeninger etter eget valg og til å forhandle kollektivt. Arbeidsgiveren skal ikke forstyrre eller hindre dannelsen av fagforeninger eller kollektive forhandlinger.

Arbeidstakernes representanter skal ikke diskrimineres, og skal ha tilgang til å utføre sine representative funksjoner på arbeidsplassen.

Der retten til å danne foreninger og/eller forhandle kollektivt er begrenset i henhold til lov, skal arbeidsgiveren fremme og ikke hindre utviklingen av alternative former for uavhengig og fritt arbeidstakerrepresentasjon og forhandlinger.

 

 

2.1.3 Barnearbeid (FN-konvensjonen om barnets rettigheter, ILO-konvensjonene nr. 138, 182 og 79, og ILO-anbefaling nr. 146)

 

Det skal ikke settes lavere minimumsalder for arbeidstakere enn 15 år, og dette skal være i samsvar med

i) nasjonalt minimumsalder for arbeid, eller;

ii) alderen for fullføring av obligatorisk utdanning,

whichever of these is higher. Hvis lokalt minimum er satt til 14 år i henhold til unntak for utviklingsland i ILO Convention 138, kan dette lavere alder gjelde.

Det skal ikke foretas rekruttering av barnearbeid som er definert som ethvert arbeid utført av et barn yngre enn den ovennevnte alderen.

Ingen person under 18 år skal involvereres i arbeid som er skadelig for deres helse, sikkerhet eller moral, inkludert nattarbeid.

Det skal etableres, dokumenteres og kommuniseres politikker og prosedyrer for opprydding av barnearbeid som er forbudt i ILO-konvensjonene nr. 138 og 182, til ansatte og andre interesserte parter. Det skal gis tilstrekkelig støtte for å muliggjøre at slike barn kan delta og fullføre obligatorisk utdanning

 

 

2.1.4 Diskriminering (ILO-konvensjonene nr. 100 og 111 og FN-konvensjonen om diskriminering mot kvinner)

Det skal ikke forekomme diskriminering på arbeidsplassen ved ansettelse, lønn, tilgang til trening, fremme, oppsigelse eller pensjonering basert på etnisk bakgrunn, kaste, religion, alder, funksjonshemming, kjønn, sivilstand, seksuell orientering, fagforeningsmedlemskap eller politisk tilhørighet.

Det skal etableres tiltak for å beskytte arbeidstakere mot seksuelt intruserende, trusselfulle, ydmykende eller utbytteriske oppførsel, og mot diskriminering eller oppsigelse av arbeid på ubegrunnede grunnlag, f.eks. ekteskap, svangerskap, foreldreskap eller HIV-status.

 

 

2.1.5 Hard eller umenneskelig behandling

Fysisk mishandling eller straff, eller trusler om fysisk mishandling, seksuell eller annen trakassering og verbal mishandling, samt andre former for trusler, er forbudt.

 

 

2.1.6 Helse og sikkerhet (ILO-konvensjon nr. 155 og ILO-anbefaling nr. 164)

 

Arbeidsmiljøet skal være trygt og hygienisk, tatt i betraktning den rådende kunnskapen om bransjen og eventuelle spesifikke farer. Farlige kjemikalier og andre stoffer skal håndteres nøye. Det skal iverksettes tilstrekkelige tiltak for å forhindre ulykker og helseskader som oppstår som følge av, assosiert med eller oppstår i løpet av arbeidet, ved å minimere, så langt det er rimelig praktisk mulig, årsakene til farer som er iboende i arbeidsmiljøet.

Arbeidstakere skal få regelmessig og dokumentert helse- og sikkerhetsopplæring, og slik opplæring skal gjentas for nye eller omplasserte arbeidstakere.

Tilgang til rene toalettfasiliteter og til drikkevann, og, hvis det er hensiktsmessig, sanitæranlegg for oppbevaring av mat skal sørges for.

Innkvartering, der det er tilgjengelig, skal være rent, trygt og tilstrekkelig ventilert, og skal ha tilgang til rene toalettfasiliteter og drikkevann.

 

 

2.1.7 Lønn (ILO-konvensjon nr. 131)

 

Lønn og goder utbetalt for en standard arbeidsuke skal som et minimum oppfylle nasjonale juridiske standarder eller industristandarder, avhengig av hva som er høyest. Lønn skal alltid være nok til å dekke grunnleggende behov, inkludert en viss skjønnsmessig inntekt.

Alle arbeidstakere skal ha en skriftlig og forståelig kontrakt som beskriver deres lønnsbetingelser og betalingsmåte før de tiltrer ansettelse.

Lønnstrekk som disiplinærtiltak skal ikke tillates.

 

 

2.1.8 Arbeidstid (ILO-konvensjon nr. 1 og 14)

 

Arbeidstiden skal være i samsvar med nasjonale lover og industristandarder, og ikke mer enn gjeldende internasjonale standarder. Ukentlig arbeidstid bør ikke på regelmessig basis være mer enn 48 timer.

Arbeidstakere skal ha minst én fridag for hver 7-dagers periode.

Overtid skal være begrenset og frivillig. Anbefalt maksimal overtid er 12 timer per uke, dvs. at samlet arbeidsuke inkludert overtid ikke skal overstige 60 timer. Unntak fra dette aksepteres når det er regulert i tariffavtale.

Arbeidstakere skal alltid motta overtidsgodtgjørelse for alle arbeidstimer utover normal arbeidstid, minimum i henhold til relevant lovgivning.

2.1.9 Vanlig ansettelse

 

Forpliktelser overfor ansatte i henhold til internasjonale konvensjoner, nasjonale lover og forskrifter vedrørende vanlig ansettelse skal ikke unngås ved bruk av korttidskontrakter (som kontraktsarbeid, tilfeldig arbeidskraft eller dagarbeid), underleverandører eller andre arbeidsforhold.

Alle arbeidstakere har rett til en arbeidskontrakt på et språk de forstår.

Læreutdanningenes varighet og innhold skal være klart definert.

 

 

3 Forhold utenfor arbeidsplassen

 

3.1 Ressursbruk og påvirkning på nærmiljøet

 

Nærmiljøet på produksjonsstedet skal ikke bli skadet av forurensning. Skadelige kjemikalier og andre stoffer skal håndteres på en forsvarlig måte.

Ved konflikt med lokalsamfunn om bruk av jord eller andre naturressurser sikrer partene gjennom forhandlinger respekt for individuelle og kollektive rettigheter til grunn og ressurser basert på sedvane selv om rettighetene ikke er formalisert.

Produksjon, og uttak av råstoff til produksjon, skal ikke bidra til å ødelegge ressurs- og inntektsgrunnlaget for marginaliserte befolkningsgrupper, for eksempel ved å legge beslag på store landområder eller andre naturressurser som disse befolkningsgruppene er avhengige av.

 

 

4 Miljø og dyreetikk

 

4.1 Nasjonal og internasjonal miljølovgivning

 

4.1.1 Nasjonal og internasjonal miljølovgivning og forskrifter skal respekteres og relevante utslippstillatelser innhentes.

 

4.1.2 Tiltak for å redusere negative effekter på helse og miljø gjennom hele verdikjeden skal iverksettes gjennom hele verdikjeden gjennom å minimere utslipp, fremme effektiv og bærekraftig ressursbruk, inkludert energi og vann og minimering av klimagassutslipp i produksjon og transport .

 

4.1.3 Lokalsamfunnet på produksjonsstedet skal ikke bli tæret på eller skadet av forurensning.

 

 

4.2 Dyreetikk

 

 

4.2.1 Ved produksjon av animalske produkter skal dyreetiske hensyn tas i hele verdikjeden.

 

 

5 Korrupsjon og gaver

 

5.1 Korrupsjon

 

5.1.1 Korrupsjon i noen form er ikke akseptert, inkludert bestikkelser, utpressing, tilbakeslag og upassende private eller profesjonelle fordeler til kunder, agenter, entreprenører, leverandører eller ansatte til slike parter eller offentlige tjenestemenn.

 

6 Dokumentasjon

En leverandør må kunne dokumentere overholdelse av etiske retningslinjer på IGLOWs forespørsel. Dersom det oppstår brudd på retningslinjene, forventer IGLOW COSMETICS AS at leverandøren eller forretningspartneren iverksetter tiltak som vil bli iverksatt for å rette opp situasjonen. Tidsrammen for gjennomføring av tiltakene avtales mellom leverandøren og IGLOW COSMETICS AS. Ved gjentatte avvik fra disse retningslinjene, eller dersom leverandøren eller forretningspartneren ikke viser vilje til å rette opp situasjonen, har IGLOW COSMETICS AS rett til å heve hovedkontrakten med leverandøren/forretningspartneren med umiddelbar virkning og uten ytterligere forpliktelser.